For leietaker

Frost Retail Properties har butikklokaler, kontorlokaler og lagerbygg. Vi tilbyr langsiktige og stabile leieforhold, med gunstige løsninger.

Lokaler til leie

Frost Retail Properties har eiendommer til utleie fordelt over hele landet. Våre leietakere er alt fra store profesjonelle kjeder til enkeltmannsforetak. Her følger en oversikt over hva vi har ledig per dags dato.

Om Frost Retail Properties AS

Frost Retail Properties AS er et eiendomsselskap. Vi utvikler og forvalter egen eiendomsmasse, og derigjennom skaper vi verdier. Vår virksomhet er primært vinklet mot butikklokaler og lagerbygninger men vi tilbyr også lokaler og eiendommer til andre potensielle kunder.

Frost Retail Properties AS

Frost Retail Properties AS tidligere ICA Eiendom Norge AS er et eiendomsselskap.

Vi jobber tett med Union Gruppen, som er vårt morselskap, for å skape synergi og overføre kompetanse mellom selskapene.

Om Frost Retail Properties AS

Historien om Frost Retail Properties AS (tidl. ICA Eiendom) startet i 1993, da Hakon Eiendom ble stiftet. Bakgrunnen var at Stein Erik Hagen kjøpte opp Staff Gruppen, og med Staff Gruppen fulgte en eiendomsportefølje.
Eiere av aksjene i Hakon Eiendom AS i 1993 var Stein Erik Hagen, Canica AS og ICA Handlarnas AB.
I desember 1997 kjøpte Steen & Strøm seg inn og selskapet ble fusjonert med Steen og Strøm.
I 2003 endret Hakon Eiendom AS navn til ICA Eiendom AS som ledd i samordningen av selskapsnavn i hele ICA-konsernet.
I 2004 endret selskapet navn til dagens ICA Eiendom Norge AS.
I 2005 ble selskapet solgt til FastAB, Sverige for å inngå i ICA ABs eiendomskonsern. ICA Fastigheter AB eide 100 % av aksjene.
I 2017 ble selskapet solgt og fikk nye eiere og nytt navn, Frost Retail Properties AS.

For leietaker

Frost Retail Properties har butikklokaler, kontorlokaler og lagerbygg, Vi tilbyr langsiktige og stabile leieforhold, med gunstige løsninger for leietakeren. Det er viktig for oss at du som leietager trives.Her kan du som leietaker finne informasjon som du kan ha nytte av. Dersom du ikke finner svar på dine spørsmål her, er du likevel velkommen til å ta kontakt med oss.

Nyttig informasjon

Her er en oversikt over de mest relevante problemstillingene. Ovenfor under fliken “Kontakt oss” og fliken “Forvaltning”, finner du kontaktinformasjon om våre eiendomssjefer.

Faktura – Har du spørsmål vedrørende mottatt eller ikke mottatt faktura, ta kontakt med din Eiendomssjef.

Inkassovarsel/ fravikelse – Har du mottatt ett inkassovarsel eller varsel om tvangsfravikelse, ta kontakt med din Eiendomssjef.

Vaktmestertjeneste – Vi benytter SSG Norge AS som vår driftsleverandør, men dersom du har spørsmål eller tilbakemelding om vaktmestertjeneste, ta kontakt med din Eiendomssjef.

Profilering og skilting – Muligheten til profilering/skilting er variabel. For nærmere informasjon, se din leiekontrakt eller ta kontakt med din Eiendomssjef.

Tilbakelevering – Dersom du skal fraflytte lokalene du leier finner du informasjon om dette i kontrakten. Ta gjerne kontakt med din Eiendomssjef dersom du har flere spørsmål.

Leietakermøter – Eiendomssjef gjennomfører hvert år et møte med leietager. På disse møtene vil du bli orientert om planer for eiendommen og du vil ha anledning til å komme med dine innspill.

For leietaker

Nedenfor belyser vi hvilke ansvarsområder og plikter leietaker og utleier har, samt hva du som leietaker er pålagt å følge opp.

Brannmessige forhold

Utleier er ansvarlig for at bygningen tilfredsstiller offentlige forskrifter og pålegg.

Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans drift tilfredstiller de til enhver tid gjeldende lover, instruks og pålegg. Dette inkluderer:

a)      Alle rømningsveier skal til enhver tid holdes ryddige.
b)      Ansatte skal utføre brannøvelser og opplæring.
c)       Egenkontroll av brannsikkerhet skal utføres.
d)      Alle ombygginger skal utføres i henhold til offentlige forskrifter og krav.
e)      Utleier skal umiddelbart varsles dersom det oppdages uregelmessigheter i forbindelse med anlegg eller rutiner.

Internkontroll

Utleier/eier er forpliktet til å påse at eiendommens virksomhet(er) etterlever lovgivning innenfor helse, miljø og sikkerhet. Internkontrollforskriften stiller bestemte krav som skal sikre at helse-, miljø- og sikkerhetskravene i lovgivningen blir fulgt. Dette innebærer at virksomheten skal:

a)      Sørge for at lover og forskrifter i helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen som gjelder virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.

b)      Sørge for at arbeidstaker har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske

helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.                           

c)       Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaringer utnyttes.

d)      Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet. Dokumenteres skriftlig.

e)      Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. Dokumenteres skriftlig.

f)       Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dokumenteres skriftlig.

g)      Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

h)      Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Administrasjon

Adm. Direktør har ansvaret for den daglige driften. Transaksjonssjefen har ansvaret for kjøp og salg, samt marked og kommunikasjon. Kontorleder bistår administrasjon i det daglige virke.

Økonomi

Det er vi som følger opp lønnsomheten og drift av eiendommene, og analyserer avkastning i nye prosjekter. Økonomiavdelingen er ansvarlig for utarbeidelse av budsjett, verdivurdering av eiendommene og analyse av løpende resultat.

Forvaltning

I forvaltningsavdelingen tar vi hånd om alle eiendommene vi eier. Det er vi som har ansvaret for leieforholdene og den løpende driften og vedlikeholdet av byggene. Det er eiendomssjefen som er primærkontakten til våre leietakere.

Kontakt oss

Besøksadresse:
Bolette Brygge 1
0252 Oslo

Postadresse:
Postboks 1715 Vika
0121 Oslo